Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž „VÁNOCE s Optikou“ bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 20.11.2018 od 9:00 do 17.12 2018 do 10:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

  1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: Poukaz do Optiky Ivety Pleyerové v hodnotě 2000,- Kč (lze uplatnit do konce roku 2018 tj. 31.12.2018)
  • Získá je první vylosovaný soutěžící.
  1. Účast v Soutěži je podmíněna přidáním vítězné fotografie a komentáře na Fb profilu optiky. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží v optice.
  2. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány, předány po skončení soutěže.

Účast v soutěži

1. Účastník soutěže ‚olajkuje‘ stránku, poté ji nasdílí s přáteli a soutěž okomentuje.

2. Každý hlasující v soutěži může zaslat pouze jeden komentář.

3.Soutěží optiky se lze zúčastnit opakovaně. Hlasovat lze pouze jednou. Provovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže nebudou započítány.

HODNOCENÍ: 

Výhru získá první vylosovaný podle automatizovaného výběru programem.

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící je o výhře informován zprávou pracovníkem optiky, až po skončení soutěže.

2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své hlasy mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu po skončení soutěže.

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Přihlášením do hry (písemně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím www stránek) dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti Iveta Pleyerová – OPTIKA, Velká Dominikánská 121/18, Město, 412 01 Litoměřice správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů.

Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem. Dále souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. telefonní číslo) budou předány jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.