Iveta Pleyerová – Optika, IČO 12792543, DIČ CZ6557290267

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup poukazů na měření zraku pomocí DNEye Scanneru a pro nákup poukazů na aplikaci kontaktních čoček  na internetové stránce http: //optikapleyerova.cz, který je provozován fyzickou osobou Iveta Pleyerová, IČO 12792543, DIČ CZ6557290267 , se sídlem Velká Dominikánská 121/18, 412 01 Litoměřice,

(dále jen „Prodávající“).
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje poukazů na vyšetření zraku, míněno tímto zboží mezi OPTIKA PLEYEROVÁ, se sídlem Velká Dominikánská 121/18, 412 01 Litoměřice (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1. Vymezení pojmů

1.1  Prodávající
Prodávajícím je Iveta Pleyerová – Optika , IČ: 12792543, DIČ CZ 6557290267, se sídlem Velká Dominikánská 121/18, 412 01 Litoměřice

1.2  Kupující
Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy kupuje od Prodávajícího Poukaz na měření zraku pomocí DNEye Scanneru a nebo Poukaz na aplikaci kontaktních čoček

1.3 Objednávka a Kupní smlouva
Objednávka, kterou Kupující akceptuje na internetových stránkách Prodávajícího, se považuje za návrh Kupní smlouvy. Samotná Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné Objednávky Kupujícím Prodávajícímu, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách http://optikapleyerova.cz a následném potvrzení Objednávky Prodávajícím. V tomto okamžiku dochází ke vzniku vzájemných práv a povinností mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Kupní smlouvou je myšlena kupní smlouva dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.4. Cena

Poukaz na měření zraku pomocí DNEye Scanneru stojí 600,-Kč. Pokud si u nás ale koupíte i brýle, částka bude započtena do ceny brýlí .

V ceně poukazu je:

Unikátní objektivní  měření zraku pomocí DNEye Scanneru. Velmi přesné dokorigování pomocí propojení  foropteru TOPCONLCD optotypem do dálky nebo do blízka, s přihlédnutím k Vaší obvyklé pracovní vzdálenosti (na čtení, na práci s počítačem nebo jiné časté činnosti). Stanovení dioptrické korekce pro brýle. Test kontrastní citlivosti a test barvocitu. Precizní dokorigování binokulárního vidění, tedy korekce vidění oběma očima současně tak, aby bylo dosaženo optimálního a pohodlného vidění, což je mimo jiné i podmínkou dobrého vidění 3D obrazu, kde se vyžaduje spolupráce obou očí na přenos 3D obrazu do mozku. Doporučení nejvhodnějších brýlových čoček pro vaše potřeby. Vyšetření trvá asi 55 minut.

Poukaz na aplikaci kontaktních čoček stojí 760,- Kč.

V ceně poukazu je:

Unikátní objektivní  měření zraku pomocí DNEye Scanneru. Velmi přesné dokorigování pomocí propojení  foropteru TOPCONLCD optotypem do dálky. Stanovení dioptrické korekce pro kontaktní čočky.  Diagnostické čočky vašich dioptrických hodnot. Startovací roztok na kontaktní čočky, včetně pouzdra na kontaktní čočky. Zvlhčující oční kapky Systane ULTRA. Návod pro uživatele kontaktních čoček. Aplikace kontaktních čoček, informace o tom, co s kontaktními čočkami dělat a co nedělat. Kontrola kontaktních čoček na štěrbinové lampě. Fotky předního segmentu oka pro budoucí kontrolu. Aplikace kontaktních čoček trvá asi 90 minut.

2. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího

Kupující se uzavřením Kupní smlouvy zavazuje zaplatit Prodávajícímu uvedenou částku za objednaný poukaz, který mu bude doručen na jím uvedenou emailovou adresu ve formátu PDF. Cena každého poukazu  je stanovena podle náročnosti vyšetření  předem na internetových stránkách –  http://optikapleyerova.cz
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednaný poukaz, a to na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

2.1 Zadání objednávky
Kupující zadává objednávku online přes internetové stránky   http://optikapleyerova.cz/.

O obdržení objednávky bude Kupující vyrozuměn ze strany Prodávajícího prostřednictvím emailu, který zadal při Objednávce.

2.2 Způsob úhrady objednávky

Cenu poukazů může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 182817088/0300, vedený u ČSOB Litoměřice (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti GOPAY s.r.o.;

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2.2.1 Platba kartou

Platba nastavena dle standardu.

2.2.2 Platba bankovním převodem

Poté co Prodávající obdrží platnou objednávku od Kupujícího, zašle zpět obratem na email Kupujícího informaci o potvrzení objednávky a číslo bankovního účtu, na který Kupující uhradí požadovanou částku za kupon na vyšetření zraku. Objednávka bude opatřena kódem, který zároveň slouží jako variabilní symbol.
V okamžiku, kdy bude na účet Prodávajícího připsána požadovaná částka za vzor smlouvy, má Prodávající 24 hodin na to, aby Kupujícímu zaslal předmětný kupon. Spolu s ním bude na emailovou adresu Kupujícího doručen i doklad o zaplacení.

V případě, že do 30 kalendářních dnů od vytvoření Objednávky na kupon nebude ze strany Kupujícího částka odeslána na účet Prodávajícího, bude Objednávka stornována.

2.3 Poskytnuté informace

Kupující poskytne Prodávajícímu následující údaje – své jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon a adresu bydliště.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do okamžiku, dokud není připsána kupní cena na bankovní účet Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne, že si přeje za těchto podmínek od Kupní smlouvy odstoupit, je povinen doručit svůj projev vůle o odstoupení od této Kupní smlouvy doručit na emailovou adresu Prodávajícího – optikapleyerova@seznam.cz.    Kupující tak musí učinit do doby, než bude částka připsána na účet Prodávajícího.

Prodávající má právo od této Kupní smlouvy odstoupit do doby než je připsána kupní cena dle této kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího. Pokud se Prodávající rozhodne, že odstoupí od této kupní smlouvy, vrátí Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů uhrazenou kupní cenu dle této Kupní smlouvy.

4. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Uzavřením této kupní smlouvy Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Se všemi osobními údaji Kupujícího bude ze strany Prodávajícího nakládáno pouze pro jeho vnitřní potřebu a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje Kupujících jsou Prodávajícím zajištěny proti zneužití.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (provedené při objednávce z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud ho o to písemně požádá. Prodávající je pak povinen tyto údaje vymazat, a to nejpozději do 15 dnů od doručení této písemné žádosti.
S osobními údaji Kupujících Prodávající nakládá v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6. Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Iveta Pleyerová – OPTIKA, Velká Dominikánská 18, 412 01 Litoměřice, adresa elektronické pošty je optikapleyerova@seznam.cz, telefon  416 732 890, 777 271 305

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9.6.2016

Reklamační řád a informace o záruce

Reklamační řád pro nákup poukazů na měření zraku pomocí DNEye Scanneru a pro nákup poukazů na aplikaci kontaktních čoček 

Tento reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Pro účely tohoto reklamačního řádu se Prodávajícím  rozumí  Iveta Pleyerová – OPTIKA, se sídlem Velká Dominikánská 18,412 01 Litoměřice, IČO: 12792543, DIČ: CZ6557290267. Kupujícím se rozumí osoba, která s Prodávajícím uzavřela nebo uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetové aplikace na portálu www.optikapleyerova.cz

Předmětem kupní smlouvy je poukaz na měření zraku a poukaz na aplikaci kontaktních čoček.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu služby a provést úkony, které jednotlivé poukazy obsahují. Na provedené služby (měření zraku na DNEye Scanneru, aplikace kontaktních čoček) se vztahuje záruka dle zákona.

Reklamační řád na zakoupené zboží v podobě brýlí, kontaktních čoček a doplňkového materiálu

V případě, Kupující si zakoupí od Prodávajícího zboží v podobě brýlí, kontaktních čoček a doplňkového materiálu, pak se řídí záruka dle následujícího reklamačního řádu Prodávajícího na provozovně.

Tento reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Pro účely tohoto reklamačního řádu se Prodávajícím rozumí Iveta Pleyerová – OPTIKA, se sídlem Velká Dominikánská 18,412 01 Litoměřice, IČO: 12792543, DIČ:CZ6557290267. Kupujícím se rozumí osoba, která s Prodávajícím uzavřela nebo uzavírá kupní smlouvu v místě provozovny.

1. Okamžikem převzetí věci Kupujícím začíná běžet zákonná záruční doba. Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud není v záručním listu stanovena záruční doba delší, nebo není-li zákonem stanoveno jinak. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba 24 měsíců.

2. Prodávající poskytne Kupujícímu záruku písemně na záruční kartě nebo, umožňuje-li to povaha věci, na dokladu o zakoupení věci.

3. Záruka se nevztahuje na:

3.1 opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána.

3.2 vady vzniklé nesprávným užíváním věci nebo jiným vnějším zásahem neslučitelným s povahou věci.

3.3 na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

3.4 případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

5. Práva Kupujícího z vadného plnění

5.1 Práva Kupujícího

5.1.1. Má-li věc vady, může Kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.1.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.1.3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.1.4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.1.5. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.1.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

5.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující vždy právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

5.3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5.4. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

5.4.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy a zároveň se neuplatní ustanovení bodu 5.1, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.6. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6. Reklamaci bude vyhověno pouze v případě současného splnění níže uvedených podmínek:

6.1 Bude prokázáno, že zboží je vadné. Za tímto účelem musí být zboží předloženo Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

6.2 Bude prokázáno, že se vada vyskytla v záruční době.

6.3 Kupující prokáže, že zboží zakoupil od Prodávajícího (Kupující k reklamovanému zboží přiloží čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, či koupi prokáže jiným způsobem).

6.4 Kupující popíše vadu dostatečně určitým způsobem v reklamačním protokolu, přiloženém k zásilce se zbožím.

7. Reklamaci lze uplatnit na adrese Iveta Pleyerová – Optika, Velká Dominikánská 18, 412 01 Litoměřice

 

8. Prodávající vydá Kupujícímu na požádání písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

10. Dojde-li k výměně vadného zboží za nové anebo byla-li vyměněna některá jeho vadná část, začne běžet nová záruční doba k danému zboží. Běh záruční doby započne od převzetí nového zboží, resp. zboží s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

11. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu prokazatelně vynaložených nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i Kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 9.6.2016